Одделот за доработка како наша последна алка од производствениот процес има за цел да ги претвори печатените табаци во готови производи. Во услугите за доработка, меѓу другото вклучуваме и:

 • Сечење
 • Лепење
 • Виткање
 • Бигување
 • Кламирање
 • Пластифицирање
 • Рицување
 • Нумерација
 • Перфорација
 • Тврд повез
 • Укоричување
 • Центрагување
 • Штанцање