Печатница Коста Абраш за своите клиенти ги нуди на располагање следните услуги:

Техничка подготовка (prepress)

Офсет печатење (offset printing)

Доработка (postpress)